Deelfacetten van Jeugdbadminton+

In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen richt Badminton Vlaanderen een jeugdsportfonds op waarvan de middelen grotendeels aangewend zullen worden om Vlaamse badmintonclubs een rechtstreekse toelage te geven indien ze initiatieven ontplooien die hun jeugdwerking kwalitatief verbeteren.

Het doel is de Vlaamse badmintonclubs niet alleen te steunen in de opbouw en uitbouw van hun jeugdwerking(en), maar meer in  het bijzonder om aandacht te schenken aan de kwalitatieve verbetering ervan.

Omdat niet alle clubs gelijk zijn, wordt er geopteerd het jeugdsportfonds op te delen in 10 verschillende deelfacetten zodat ook kleine clubs met een beperkte werking een fair deel van de middelen zouden kunnen bekomen.

Voorts is er nog de Vlaamse gemeenschap/Sport Vlaanderen die in haar opdracht specifiek aandacht vraagt voor een aantal maatschappelijk waarden.  We hebben al deze waarden geïntegreerd in de verschillende deelfacetten .